Tietosuojaseloste 

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § Laatimispäivä 20.4.2019

 1. Rekisterin pitäjä

PhoneX (y-tunnus: 3011507-9 ) Pohjolankatu 20, 87100 Kajaani

 1. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Riku Hyttinen, toimitusjohtaja Pohjolankatu 20, 87100 Kajaani Puh.  045 648 5312,  riku.hyttinen@atk-talkkari.fi

 1. Rekisterin nimi

PhoneX- verkkokaupan asiakasrekisteri

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään rekisterinpitäjän tuotteiden myymistä ja markkinoimista varten.

 1. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavia tietoja: Nimi, kutsumanimi, asiakasnumero, IP-numero, sukupuoli, kieli, osoite, puhelinnumero, sähköposti-osoite ja muut tarpeelliset yhteystiedot.

 1. Tietolähteet
  Rekisterin tietosisältö kerätään rekisteröidyiltä itseltään tämän sivuston lomakkeiden kautta.
 2. Tietojen luovuttaminen
  Tietoja ei luovuta eteenpäin, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tietoja luovutetaan yrityksen suoramarkkinointirekisteriin ja mahdollisiin muihin yrityksen henkilörekistereihin, kuitenkin aina tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.
 3. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Osaa rekisterin henkilötiedoista käsitellään tietojärjestelmillä, jotka sijaitsevat Yhdysvalloissa rekisteröidyillä toimijoilla. Tällaisia henkilötietoja ovat mm. nimi, sähköpostiosoite ja rekisteröitymisajankohta palveluun.

9. Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen kohdassa 4. määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi.

 1. Rekisterin suojaus

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.
Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä

 1. Tarkastusoikeus

HetiL 29§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2. olevalle taholle. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu.

 1. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

HetiL 30§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta tai tietojen poistoa. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2. olevalle taholle. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu.

 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

HetiL 30§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja  muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2. olevalle taholle. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu.